home

Welkom bij het Noëtisch Wetenschappelijk Initiatief

Beginselverklaring

De doelstelling van het NWI is een brug te slaan tussen diverse wetenschappelijke, religieuze, filosofische en sociaal‐maatschappelijke visies over de oorsprong en de samenhang van het Leven in al zijn zichtbare en onzichtbare verschijningsvormen.

Het uitgangspunt van het NWI is de samenhang van alles wat een levensuiting van bewustzijn is, en brengt dit op een filosofisch/wetenschappelijke wijze in beeld door vergelijkend onderzoek. Het neemt daarbij op voorhand geen dogma’s aan en verricht haar onderzoekingen vrij en ongebonden. Het laat zich hierbij sterk leiden door analoge wetmatige processen in de gehele Natuur, zowel micro‐ als macrokosmisch, gebaseerd op het Hermetische axioma ‘Zo boven, zo beneden’ in de ruimste zin van deze betekenis.

Het NWI accepteert geen begrenzing van wat gangbaar de ‘stoffelijk wereld’ wordt genoemd, maar gaat uit van de stelling dat materie uit diverse dimensies is opgebouwd, zoals de hele atomaire structuur van de materie aantoont en door nieuw onderzoek binnen de moderne kwantumfysica regelmatig wordt bijgesteld en uitgebreid. Vanuit die stelling probeert het NWI het ‘leven’ in kaart te brengen, en dit direct te vertalen naar maatschappelijke vraagstukken, daarmee verband houdende ethische en filosofische dilemma’s en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor ieder individu en de maatschappij als geheel.

Vanuit dit onderzoek en deze stellingname probeert het een antwoord als een perspectief en hypothese te formuleren om duurzame oplossingen te bieden voor de immense problemen waar de huidige wereld zich voor weet gesteld. Daarbij acht het NWI het van belang om helder en onbevooroordeeld universele grondslagen te formuleren, waar een ieder van goede wil en gezond verstand zich in kan vinden, zonder in te gaan op bijvoorbeeld tegenstellingen binnen verschillende religieuze opvattingen vanuit diverse tradities, maar te zoeken naar dat wat verbindt op ieder terrein en niet wat scheidt.

Op die wijze wil het vrij en onafhankelijk onderzoek bevorderen in de geest van welgezindheid om wezenlijk naar elkaar te luisteren en samen te werken. Derhalve nodigt het wetenschappers, filosofen en diverse deskundigen uit om op grond van hun specifieke expertise binnen het NWI samen te werken.